File Google Sheet Tính giá bán sản phẩm V1

Link tải: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EN4dH9sj5SmiLhCTg5uGfH_4Qc3B82igYpTjp-L8-E8/edit?usp=sharing

Youtube Tiến Hải: youtube.com/channel/UCgzGh2VJkJ64rvfsk_vD-ow

Facebook thầy Tiến Hải: facebook.com/tienhaihn